Home

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การทดสอบในปัจจุบันเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์plickers00

แล้วให้ผู้เรียนเข้าไปทำแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เมื่อทำเสร็จจะแสดงผลการสอบแบบทันทีทันใด ทำให้สะท้อนผลกลับไปหาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทดสอบไปพร้อมกับการเรียนการสอนได้ แต่ในบางครั้ง ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในห้องเรียนอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับบางโรงเรียน หรือเกิดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ ทั้งการเข้าระบบ ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความพร้อมของอุปกรณ์ของผู้เรียน เมื่อผู้สอนนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ไปใช้ในสถาวะที่ไม่มีความพร้อมเพียงพอ แทนที่จะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น แต่กลับจะทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

นำแบบทดสอบไปใช้งาน (Play kahoot)  เมื่อเรากำหนดคำถามของแบบทดสอบครบถ้วนแล้ว

kahoot00

สามารถนำแบบทดสอบนั้นไปใช้ในการเรียนการสอน อาจจะใช้นำเข้าสู่บทเรียน ใช้ทดสอบความรู้ขณะเรียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สามารถทำได้ดังนี้

Create a new kahoot

การสร้างคำถามด้วย kahoot! นั้น สามารถทำได้ 4 รูปแบบ คือ
1. Quiz เป็นการสร้างแบบคำถาม ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก ไม่เกิน 4 ตัวเลือก เหมาะกับการใช้นำเข้าสู่บทเรียน การทบทวนความรู้ หรือการแข่งขัน kahoot09
2. Jumble เป็นการสร้างแบบคำถาม ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกไม่เกิน 4 ตัวเลือก แต่คำถามจะเป็นลักษณะของการเรียงลำดับ ก่อน-หลัง เช่น เรียงลำดับสัตว์ที่มีจำนวนขาจากน้อยไปมาก การตอบจะต้องลากคำตอบมาลงช่องคำตอบ โดยเรียงลำดับตามเงื่อนไขที่คำถามกำหนด
3. Discussion เป็นการสร้างคำถามเพื่ออภิปรายหรือร่วมแสดงความคิดเห็น จะสามารถตั้งคำถามได้เพียง 1 คำถามเท่านั้น
4. Survey เป็นการสร้างแบบสำรวจ ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก ไม่เกิน 4 ตัวเลือก แต่ไม่มีการกำหนดคะแนน

kahoot00ข้อสอบหรือแบบทดสอบ คือ เครื่องมือในการวัดผลชนิดหนึ่ง ที่ผ่านมาทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะคุ้นเคยกับข้อสอบหรือแบบทดสอบที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ เมื่อบอกผู้เรียนว่าจะมีการสอบ ผู้เรียนจะเครียดและคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากและไม่อยากทำ เมื่อสอบเสร็จก็ต้องนำไปตรวจคำตอบโดยผู้สอน อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน จึงจะทราบผลคะแนน และสะท้อนผลกลับมายังผู้เรียนบางครั้งอาจใช้เวลาหลายวัน

clock
ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรม graphic คงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ๆ ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในปัจจุบันนี้ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องการ graphic แบบเก่าๆ อยู่ เช่น การแสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก หรือ ไม่เน้นการแสดงผลที่ละเอียดมากนัก หรือใช้ประสิทธิภาพของ CPU ที่ไม่สูงมากนัก