Home

ลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย

บันทึกความทรงจำของท่านอาจารย์สว่าง สุขัคคานนท์

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2506 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาเกาะลอย สวนลุมพินี ซึ่งในขณะนั้นยังคงมีค่ายฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดพระนคร ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ ผู้แทนวิทยาลัย โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร ธนบุรี 22 แห่ง ได้มาประชุมกัน โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอภัย จันทวิมล) เป็นประธาน และมีท่านอธิบดีกรมพลศึกษา (กอง วิสุทธารมณ์) ท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษา (อดุล สุวรรณบล) ท่านรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (ระบิล สีตะสุวรรณ) ผู้อำนวยการกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม (วัชระ เอี่ยมโชติ) และท่านหัวหน้ากองลูกเสือ (สว่าง วิจักขณะ) เข้าร่วมประชุม

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การทดสอบในปัจจุบันเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์plickers00

แล้วให้ผู้เรียนเข้าไปทำแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เมื่อทำเสร็จจะแสดงผลการสอบแบบทันทีทันใด ทำให้สะท้อนผลกลับไปหาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทดสอบไปพร้อมกับการเรียนการสอนได้ แต่ในบางครั้ง ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในห้องเรียนอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับบางโรงเรียน หรือเกิดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ ทั้งการเข้าระบบ ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความพร้อมของอุปกรณ์ของผู้เรียน เมื่อผู้สอนนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ไปใช้ในสถาวะที่ไม่มีความพร้อมเพียงพอ แทนที่จะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น แต่กลับจะทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

นำแบบทดสอบไปใช้งาน (Play kahoot)  เมื่อเรากำหนดคำถามของแบบทดสอบครบถ้วนแล้ว

kahoot00

สามารถนำแบบทดสอบนั้นไปใช้ในการเรียนการสอน อาจจะใช้นำเข้าสู่บทเรียน ใช้ทดสอบความรู้ขณะเรียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สามารถทำได้ดังนี้

Create a new kahoot

การสร้างคำถามด้วย kahoot! นั้น สามารถทำได้ 4 รูปแบบ คือ
1. Quiz เป็นการสร้างแบบคำถาม ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก ไม่เกิน 4 ตัวเลือก เหมาะกับการใช้นำเข้าสู่บทเรียน การทบทวนความรู้ หรือการแข่งขัน kahoot09
2. Jumble เป็นการสร้างแบบคำถาม ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกไม่เกิน 4 ตัวเลือก แต่คำถามจะเป็นลักษณะของการเรียงลำดับ ก่อน-หลัง เช่น เรียงลำดับสัตว์ที่มีจำนวนขาจากน้อยไปมาก การตอบจะต้องลากคำตอบมาลงช่องคำตอบ โดยเรียงลำดับตามเงื่อนไขที่คำถามกำหนด
3. Discussion เป็นการสร้างคำถามเพื่ออภิปรายหรือร่วมแสดงความคิดเห็น จะสามารถตั้งคำถามได้เพียง 1 คำถามเท่านั้น
4. Survey เป็นการสร้างแบบสำรวจ ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก ไม่เกิน 4 ตัวเลือก แต่ไม่มีการกำหนดคะแนน

kahoot00ข้อสอบหรือแบบทดสอบ คือ เครื่องมือในการวัดผลชนิดหนึ่ง ที่ผ่านมาทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะคุ้นเคยกับข้อสอบหรือแบบทดสอบที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ เมื่อบอกผู้เรียนว่าจะมีการสอบ ผู้เรียนจะเครียดและคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากและไม่อยากทำ เมื่อสอบเสร็จก็ต้องนำไปตรวจคำตอบโดยผู้สอน อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน จึงจะทราบผลคะแนน และสะท้อนผลกลับมายังผู้เรียนบางครั้งอาจใช้เวลาหลายวัน