โครงสร้างภาษา Go

การเขียนโปรแกรม

โครงสร้างภาษา Go

การเรียนรู้ที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Go นั้น จำเป็นจะต้องรู้จักโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Go ซะก่อน เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ทั่วไป ด้วยภาษา Go นั้น ไม่ได้เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้อาศัยพื้นฐานจากภาษาอื่น แต่เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ภาษา C และ Python เป็นพื้นฐาน ทำให้รูปแบบและโครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับภาษา C และ Python 

 

 การเขียนโปรแกรมด้วย Go มีโครงสร้างของโปรแกรมพื้นฐานดังตัวอย่าง

 

  

ส่วนประกอบเบื้องต้นของ Go มีดังนี้

1. Comments or Remark

หมายถึง ส่วนที่เป็นการอธิบายหรือหมายเหตุในโปรแกรมเขียนอธิบายไว้ในเครื่องหมาย /* ………*/ หรือเขียนตามหลังเครื่องหมาย // ก็ได้ในขณะที่แปล Compiler ของ Go จะไม่นำไปแปลด้วยแต่ต้องเขียน Comments อยู่ภายในเครื่องหมายให้ถูกต้องโดยที่ /*…..*/มักใช้กับ Comment หลายๆบรรทัดส่วน // ใช้กับการ Comments ตามหลัง Statement เป็นส่วนใหญ่

เช่น

/*

  Program : helloworld.go

  Written by:  Mr.witoon

*/

 

 2. package

 เป็นการตั้งชื่อ เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่ของไฟล์ หรือกลุ่มข้อมูลที่ทำงานร่วมกัน

 

3. import

 ส่วนนี้จะต้องมีเสมอในทุกโปรแกรมเรียกว่า preprocessor จะทำการกำหนดว่าจะมีการเรียกใช้ header file หรือ include file ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บไว้ในคลังคำสั่ง (Library File)  

 

4. func main()

เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันหลักของโปรแกรมคือฟังก์ชัน main() ซึ่งจะต้องมีชื่อฟังก์ชันนี้เสมอฟังก์ชัน main() เป็นฟังก์ชันหลักจะประกอบไปด้วยวงเล็บเปิด { เป็นการเริ่มต้นภายในมีการประกาศตัวแปรมีประโยคคำสั่งของภาษา Go มีชื่อฟังก์ชันอื่นๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นแล้วเรียกใช้ภายในฟังก์ชัน main() แล้วจบฟังก์ชันด้วยวงเล็บปิด }

 

5.  การเขียนคำสั่ง

เป็นส่วนของประโยคคำสั่งหรือ Statement ในภาษา Go ซึ่งต้องเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษา และที่สำคัญทุกประโยคไม่ต้องจบด้วยเครื่อง semicolon (;)  นี้เป็นข้อแตกต่างของภาษา Go กับภาษา C ทำให้นักขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ๆ ที่ชอบลืม ; เขียนโปรแกรมภาษา Go ได้สะดวกขึ้น

 

Standard library

 

ชื่อ การทำงาน
tar  ใช้ในการเข้าถึงไฟล์ที่บีบอัดแบบ tar
zip  ใช้ในการเข้าถึงไฟล์ที่บีบอัดแบบ Zip
bufio  ช่วยในการทำงานของ buffer ในการอ่านหรือเขียน (io.Reader or io.Writer) ข้อมูลของวัตถุ
heap  กำหนดลักษณะการจัดการข้อมูลในลักษณะของ Heap
list  กำหนดลักษณะข้อมูลแบบ doubly linked list
ring  กำหนดลักษณะข้อมูลแบบ circular list
sql  ใช้สำหรับสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยคำสั่ง SQL
driver ใช้สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและคำสั่งการทำงานของ SQL
csv ใช้สำหรับอ่านหรือเขียนไฟล์ comma-separated values (CSV)
json  ใช้สำหรับเข้ารหัสหรือถอดรหัสไฟล์ JSON
xml  ใช้สำหรับเข้ารหัสหรือถอดรหัสไฟล์ xml
fmt  ใช้สำหรับการแสดงผลและรับข้อมูล คล้ายกับ printf และ scanf 
html  ใช้เพื่อสร้างการทำงานด้วยคำสั่ง html 
image ใช้สำหรับการทำงานคำสั่งที่เกี่ยวกับภาพสองมิติ
math  ใช้สำหรับการเรียกใช้งานคำสั่งทางคณิตศาสตร์
strings ใช้สำหรับการทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการข้อความ
time  ใช้สำหรับการทำงานที่เกี่ยวกับการจัดเวลา

  

 

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของ package หรือ library ที่ภาษา Go ได้สร้างเอาไว้ให้ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง library ขึ้นใช้งานเองได้อีกด้วย แต่จริงๆ แล้วตัว library ที่มีไว้ให้ ก็เพียงพอต่อการใช้งานในการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปอยู่แล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะต้องการเขียนโปรแกรมที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษเท่านั้น ถึงจะต้องเขียน library ขึ้นมาใช้งานเอง

 

Add comment

Security code
Refresh