ทดสอบออนไลน์ ด้วย Kahoot! ตอนที่ 1

ความรู้เทคโนโลยี

ทดสอบออนไลน์ ด้วย Kahoot! ตอนที่ 1

kahoot00ข้อสอบหรือแบบทดสอบ คือ เครื่องมือในการวัดผลชนิดหนึ่ง ที่ผ่านมาทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะคุ้นเคยกับข้อสอบหรือแบบทดสอบที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ เมื่อบอกผู้เรียนว่าจะมีการสอบ ผู้เรียนจะเครียดและคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากและไม่อยากทำ เมื่อสอบเสร็จก็ต้องนำไปตรวจคำตอบโดยผู้สอน อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน จึงจะทราบผลคะแนน และสะท้อนผลกลับมายังผู้เรียนบางครั้งอาจใช้เวลาหลายวัน


การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดด ทำให้การทดสอบในปัจจุบันเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แล้วให้ผู้เรียนเข้าไปทำแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เมื่อทำเสร็จจะแสดงผลการสอบแบบทันทีทันใด ทำให้สะท้อนผลกลับไปหาผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทดสอบไปพร้อมกับการเรียนการสอนได้
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์มีมากมาย แต่ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ คือ kahoot ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ที่นอกจากจะได้ทดสอบความรู้ แล้วยังได้ความสนุกสนานจากการทำแบบทดสอบอีกด้วย เพราะรูปแบบของการสอบนั้น ออกมาในลักษณะของเกม

WHAT IS KAHOOT!?

Kahoot เป็นเครื่องมือทางการเรียนรู้ที่ใช้เกมเป็นฐาน (game-based learning platform)
เป็นเครื่องมือที่ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับครูผู้สอน ผู้เรียน ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ความสนุกในการเรียนการสอน ด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน (Play and Learn)

 

HOW DOES KAHOOT! WORK?

หลักการทำงานของ kahoot สรุปได้ 4 ขั้นตอน คือ
1. สร้างแบบทดสอบ (Create)
Classroom 3สร้างแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการเรียน รูปแบบในการสร้างจะเป็น ลักษณะของคำถามแบบเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกไม่เกิน 4 ตัวเลือก พร้อมทั้งเฉลยคำตอบ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
และโครงสร้างต่างๆ ประกอบข้อคำถามได้ หรือหากไม่ต้องการ สร้างข้อคำถามเอง สามารถค้นหาคำถามที่มีการสร้างและแบ่งปันไว้ นำมาใช้งานได้

2. เล่นปนเรียน (Play)
นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้เรียนมี เช่น มือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เข้าร่วมในการตอบอาจจะตอบคำถามรายบุคคล หรือร่วมกันตอบเป็นกลุ่มก็ได้

3. แบ่งปัน (Share)
แบบทดสอบที่สร้างขึ้น ผู้สอนสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นนำไปใช้งานได้ เป็นการเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อมีการนำเอาแบบทดสอบไปใช้จำนวนมาก ผู้สอนจะได้รับดาวและเป็นผู้นำการเรียนรู้

kahoot mobile app illustration challenges

4. เสริมแรง (Reinforce)
Kahoot! สามารถเสริมแรงทางการเรียนรู้ได้ โดยครูผู้สอนตั้งคำถาม และมอบหมายให้เป็นการบ้าน โดยกำหนดเวลาในการเข้าร่วมตอบคำถาม
และผู้เรียนใช้มือถือ หรือเครื่องมือต่างๆ เข้าไปตอบคำถาม เป็นการสร้างความท้าทายและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

Sign up for free!
ก่อนที่จะเข้าใช้งาน Kahoot! จะต้องสมัครใช้งานก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://kahoot.com แล้วคลิกที่ปุ่ม Sign up

 kahoot01

2. เลือกประเภทของการสมัครใช้งาน แบ่งเป็น ครูผู้สอน นักเรียน สังคมออนไลน์ และบริษัท ในขั้นตอนนี้ให้เลือกประเภทครูผู้สอน (As a Teacher)

 kahoot02

 3. เลือกการทะเบียนโดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Google หรือ Microsoft หรืออีเมล์อื่น ขั้นตอนนี้ให้เลือก Sign up with Google

 kahoot03

 4. เข้าระบบด้วยผู้ใช้และรหัสผ่านของ Google เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

5. กรอกข้อมูลสถานศึกษา และกรอกชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก Join Kahoot! เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

 kahoot05

 

 

6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้ลงชื่อเข้าระบบ เข้าเว็บไซต์ https://kahoot.com คลิกที่ปุ่ม Log in

 7. เลือกการเข้าระบบตามข้อมูลที่ได้สมัครไว้ โดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Google หรือ Microsoft หรืออื่นๆ ซึ่งต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเอง เมื่อเข้าระบบแล้ว เว็บจะแสดงหน้า Kahoot! ของผู้ใช้

 kahoot06

 

 kahoot07

  

 

Add comment

Security code
Refresh