ทดสอบออนไลน์ ด้วย Kahoot! ตอนที่ 2

ความรู้เทคโนโลยี

ทดสอบออนไลน์ ด้วย Kahoot! ตอนที่ 2

Create a new kahoot

การสร้างคำถามด้วย kahoot! นั้น สามารถทำได้ 4 รูปแบบ คือ
1. Quiz เป็นการสร้างแบบคำถาม ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก ไม่เกิน 4 ตัวเลือก เหมาะกับการใช้นำเข้าสู่บทเรียน การทบทวนความรู้ หรือการแข่งขัน kahoot09
2. Jumble เป็นการสร้างแบบคำถาม ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกไม่เกิน 4 ตัวเลือก แต่คำถามจะเป็นลักษณะของการเรียงลำดับ ก่อน-หลัง เช่น เรียงลำดับสัตว์ที่มีจำนวนขาจากน้อยไปมาก การตอบจะต้องลากคำตอบมาลงช่องคำตอบ โดยเรียงลำดับตามเงื่อนไขที่คำถามกำหนด
3. Discussion เป็นการสร้างคำถามเพื่ออภิปรายหรือร่วมแสดงความคิดเห็น จะสามารถตั้งคำถามได้เพียง 1 คำถามเท่านั้น
4. Survey เป็นการสร้างแบบสำรวจ ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือก ไม่เกิน 4 ตัวเลือก แต่ไม่มีการกำหนดคะแนน

ในคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการสร้างคำถามแบบ Quiz เท่านั้น ส่วนคำถามแบบอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน สามารถเทียบเคียงการใช้งานได้
ขั้นที่ 1 คลิกที่ปุ่ม New Kahoot จากแถบด้านบน
เลือกประเภทการสร้างคำถามแบบ Quiz
ขั้นที่ 2 กำหนดรายละเอียดของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
- กำหนดชื่อแบบทดสอบ (Title) -กำหนดคำอธิบาย (Description)
- เลือกภาพหน้าปกแบบทดสอบ (Cover image) จะมีหรือไม่มีก็ได้
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Visible to) ถ้าเลือก Only me คือ การกำหนดให้เข้าถึงแบบทดสอบได้คนเดียว
ถ้าเป็น Everyone จะสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขแบบทดสอบได้
- กำหนดภาษาที่ใช้ (Language) - กำหนดระดับเนื้อหาที่ใช้ในแบบทดสอบ (Audience)
เมื่อกำหนดครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม Ok,go เพื่อสร้างแบบทดสอบ

 kahoot10

 

ขั้นที่ 3 เพิ่มคำถามโดยคลิกที่ปุ่ม Add question

 kahoot11

 

กำหนดรายละเอียดคำถาม เวลาที่ใช้ในการตอบ ตัวเลือกคำตอบพร้อมเฉลย ถ้าหากมีภาพประกอบ สามารถแทรกเข้ามาในคำถามได้ และกำหนดว่าคำถามข้อนี้นำไปคิดเป็นคะแนนหรือไม่

 kahoot12

 

 เมื่อกำหนดรายละเอียดคำถามและคำตอบครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเพิ่มคำถามข้อต่อไป

หรือถ้าไม่ต้องการเพิ่มคำถาม ให้คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้าเพิ่มคำถาม และกลับไปยังหน้ารายละเอียดแบบทดสอบ และคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลแบบทดสอบ

 kahoot13

 

 

Add comment

Security code
Refresh