ห้องเรียน 10 ประเทศอาเซียน

ห้องเรียน 10 ประเทศอาเซียน

  เมื่อโลกของอาเซียนได้เปิดออกแล้วอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจำเป็นต้องเรียนรู้ความเป็นไปของประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่มีความลำเอียงเข้าข้างตัวเอง  โดยเฉพาะการศึกษา ที่เราพยายามบอกใครต่อใครว่า ประเทศเรานั่น อยู่ในแนวหน้า เหนือกว่าหลายๆ ประเทศ แต่จริงๆ แล้วเป็นอย่างไรนั้น เราเองก็รู้อยู่แก่ใจ บทความนี้ จะนำเสนอห้องเรียนในประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน

  

 

 

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Brunei Darussalam) ไม่มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แต่มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้ 

• ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี

• ระดับประถมศึกษา 6 ปี

• ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี

• ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี

 

http://www.bt.com.bn/

 

2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport – Cambodia)  ระบอบการจัดการศึกษาของกัมพูชาได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญของประเทศในการขจัดความยากจน 

การจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้

• ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ปี

• ระดับประถมศึกษา 6 ปี

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

• ระดับอุดมศึกษา 4-7 ปี

การจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3-5 ปี โดยจะเน้นการฝึกทักษะ ให้กับประชาชน

 

https://cambodianbeginnings.wordpress.com

 

3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

 การจัดการศึกษาของอินโดนีเซียมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาด้านอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การศึกษาด้านการสอนศาสนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

ระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย

• การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลา 9 ปี โดยเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น 3 ปี

• การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปี

• การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย

  

https://luarbiasamengajarbersama.files.wordpress.com

 

4.ประเทศลาว (Laos) 

หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(Ministry of Education – Lao PDR) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบการจัดการศึกษาประกอบด้วย 

• การศึกษาในระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-6 ปี 

• การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการศึกษาแบบ 11 ปี คือระบบ 5:3:3 ดังนี้

  - ระดับประถมศึกษา 5 ปี เด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับ

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

• การอุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านเทคนิค สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ ของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย  การศึกษาสายอาชีพใช้เวลาศึกษา 3 ปี  ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี ป่าไม้ เป็นต้น

  

https://pencilsofpromise.org

 

 5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Malaysia)

ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้

• ระดับการเตรียมความพร้อม

• ระดับประถมศึกษา

• ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-5) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา

• ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ยังไม่ถึงระดับปริญญาตรี โดยที่นักศึกษาที่จะจบระดับนี้ สามารถก้าวไปสู่ระดับปริญญาตรีได้ การศึกษาในระดับนี้ใช้เวลา 2 ปี

• ระดับอุดมศึกษา แบ่งสถาบันออกเป็น 2 ส่วนคือ สถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน

 

http://www.themalaymailonline.com

 

6.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Myanmar)

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน

โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น  ระบบการศึกษาแต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง  ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ 

โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงาน

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้

•ระดับประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี)

•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี 

•ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี

•ระดับอาชีวศึกษา 1-3 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรม และการฝึกหัดครู ทางด้านช่างเทคนิค

 

http://www.sentangsedtee.com

 

 7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education – Philippines) ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยการศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีลำดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ระบบการศึกษาแบบเป็นทางการ มีดังนี้

•ระบบการศึกษาปฐมวัย เป็นการเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา

•ระดับประถมศึกษาใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือ 7 ปี ในโรงเรียนของเอกชน

•ระดับมัธยมศึกษาใช้เวลา 4 ปี

•การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบ 1-3 ปี ที่อาจไม่มีการมอบปริญญาก็ได้

•ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา

การจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ หรือนอกระบบโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษาบางวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ จะสอนเป็นภาษาตากาล็อค

  

www.philippineflightnetwork.com

 

8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

 ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาล้วนเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาลสถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ มีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งได้ดังนี้

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับใช้เวลา 10 ปี แบ่งได้ดังนี้

• ระดับประถมศึกษา 6 ปี

• ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี

• เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษา

ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันต่างๆได้ ส่วนผู้ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็จะ

เข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา อีก 2 ปี

• ระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยหลัก3แห่ง ได้แก่ National University of Singapore(NUS),

Nanyang Technological University และ Singapore Management University

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Singapore)

 

http://www.360kid.com

 

https://twoweeksinsingapore.wordpress.com

 

9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม (Ministry of Education and Training – Vietnam)

ระบบการศึกษาของเวียดนาม การศึกษาสามัญ 12 ปี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีจิตวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม มีเอกลักษณ์ประจำชาติและมีความสามารถ ในด้านอาชีพ

ระบบการจัดการศึกษาของเวียดนาม มีดังนี้

1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

2. การศึกษาสามัญ (5 : 4 : 3)

• ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1-5

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้น 6-9

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12

3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate degree)และระดับปริญญา

5. การศึกษาต่อเนื่องเป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ

  

http://architectureindevelopment.org

 

10.ประเทศไทย (Thailand)

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Thailand)

ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษาในระบบเป็นแบบ 6 : 3 : 3 โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

   1.1 การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี

   1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียน 6 ปี

   1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี

   1.4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา

 

 http://www.sahavicha.com

 

 

Add comment

Security code
Refresh